Nowy ranking WWF firm wykorzystujących olej palmowy! Znamy wynik 3 z 15 zapytanych polskich firm.

Najnowszy ranking firm wykorzystujących olej palmowy, WWF Palm Oil Buyers Scorecard, przygotowany przez organizację WWF wykazał, że robią one zbyt mało na rzecz wspierania zrównoważonych upraw oleju palmowego i walki z wyniszczaniem lasów tropikalnych. Żadna firma nie uzyskała najwyższego możliwego wyniku w rankingu WWF, który wskazuje, jakie działania podejmują globalne marki w celu zmniejszenia negatywnych skutków pozyskiwania najbardziej popularnego oleju roślinnego z niezrównoważonych upraw.

Przy nieodpowiedzialnej produkcji olej palmowy może mieć niszczycielski wpływ na lasy, gatunki, społeczności i klimat. Mimo wielu długoterminowych zobowiązań poczynionych przez firmy i koalicje branżowe na rzecz wyeliminowania działań niszczących przyrodę, w tym wycinania lasów, wyniki rankingu pokazały, że większość firm ma przed sobą jeszcze długą drogę, zanim będą mogły informować swoich konsumentów, że realizują te obietnice. Tylko jedna firma – producent towarów konsumpcyjnych Ferrero, zdobyła ponad 20 punktów (z możliwych 22), wysyłając pozytywny sygnał dla reszty branży, że korzystanie z oleju palmowego ze zrównoważonych upraw bez niszczenia lasów jest możliwe.

Piąta edycja sporządzanego od dziesięciu lat rankingu firm wykorzystujących olej palmowy – WWF Palm Oil Buyers Scorecard – uwzględnia 173 dużych sprzedawców detalicznych, producentów towarów konsumpcyjnych oraz firm z sektora spożywczego z 20 krajów. Ze wszystkich 173 zaproszonych do rankingu firm, 41 nie odpowiedziało na zapytanie WWF, z czego 12 firm z Polski. Większość polskich firm unika więc odpowiedzi na pytania uwzględnione w kwestionariuszu WWF. Jedynie 3 z 15 polskich firm (Lotte Wedel, ZT Kruszwica, Colian), zapytanych przez WWF, podzieliły się informacjami. Reszta firm zdecydowała się nie udzielać odpowiedzi. Po ponad dekadzie zwiększania świadomości o negatywnych skutkach upraw oleju palmowego dla lasów, społeczności i klimatu nie do zaakceptowania jest fakt, że jakakolwiek firma wykorzystująca olej palmowy działa zbyt opieszale lub całkowicie unika działań związanych z korzystaniem ze zrównoważonych upraw oleju palmowego.


Wchodzimy w rok 2020 i w nową dekadę, oczekując nowych, ambitnych zobowiązań odpowiadających na eskalację wyzwań środowiskowych i klimatycznych, przed jakimi stoi nasza planeta.

Ranking wykazał, że członkowie CGF (Consumer Goods Forum; Forum Towarów Konsumpcyjnych) – platformy branżowej dla sprzedawców detalicznych i producentów, za pośrednictwem której firmy zobowiązały się do wyeliminowania wycinki lasów na potrzeby swoich łańcuchów dostaw, mają opóźnienia w realizacji założonych celów i nie podejmują odpowiednich działań w celu pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego. Z 53 członków CGF ujętych w rankingu, tylko dziesięć marek wykazało realne działania w kierunku pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego. Wyniki tej niewielkiej grupy liderów pozwalają na optymizm, jednak powinny być regułą, a nie wyjątkiem wśród firm, które zobowiązały się do całkowitego wyeliminowania wylesiania ze swoich łańcuchów dostaw do 2020 r. Organizacja WWF oczekuje, że wszyscy członkowie CGF podejmą pilne kroki na rzecz korzystania ze zrównoważonych upraw oleju palmowego, zgodnie z przyjętą przez nich misją “budowania zaufania wśród konsumentów i napędzania do pozytywnych zmian.”

Zwiększając zakres tematyczny rankingu, organizacja WWF oceniała nie tylko sposób, w jaki firmy realizują podstawowe kroki, takie jak korzystanie z oleju palmowego pochodzącego w 100% ze zrównoważonych upraw, lecz również dodatkowe działania dowodzące odpowiedzialnej działalności firmy. Obejmuje to działania chroniące i przynoszące korzyści dla drobnych producentów, społeczności oraz różnorodności biologicznej na terenach najbardziej narażonych przez nieodpowiedzialny rozwój upraw oleju palmowego. Ranking wykazał, że tylko 1/4 ocenianych firm inwestuje w lokalne inicjatywy na obszarach zagrożonych niezrównoważonymi uprawami oleju palmowego. WWF wzywa wszystkie firmy i marki do proaktywnego wspierania globalnych rozwiązań tego problemu.

Nawet w przypadku podstawowych działań, jakich oczekujemy od firm, w tym wykorzystywania w 100% certyfikowanego oleju palmowego ze zrównoważonych upraw (CSPO; Certified Sustainable Palm Oil), efekty są rozczarowujące. Mniej niż połowa firm uwzględnionych w rankingu wykorzystuje w 100% olej CSPO. Nieco ponad dwie trzecie firm ujętych w rankingu zobowiązało się wykorzystywać w 100% olej CSPO do 2020 r., a tylko ok. 60% z nich zrealizowało ten cel. Jednocześnie tylko 1/4 wszystkich firm ujętych w rankingu wprowadziła strategię wymagającą od swoich dostawców, aby nie przyczyniali się do wycinki lasów. Jeszcze bardziej niezadowalający jest fakt, że prawie 1/4 firm nadal nie ogłosiła żadnych zobowiązań w zakresie korzystania ze zrównoważonych upraw oleju palmowego.

“Dobrą wiadomością jest fakt, że rok 2020 stanowi ogromną okazję dla firm, aby wspólnie z podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki oraz konsumentami zaangażowały się w wykorzystywanie oleju palmowego, którego uprawy nie niszczą przyrody ani lasów – wyjaśnia Elizabeth Clarke, globalna liderka ds. oleju palmowego w WWF – Te działania dotyczące stosowania oleju palmowego stanowią kluczowy element ambitnego Nowego ładu dla natury i ludzi, który wprowadza nas na drogę ku ratowaniu przyrody do roku 2030. Przyroda znajduje się pod ogromną presją, dlatego w roku 2020 musimy podejmować wspólne działania, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla ludzi i dla całej planety. Oczekujemy, że firmy staną na wysokości zadania.”

Organizacja WWF zapewni firmom wykorzystującym olej palmowy szansę na przedstawienie podejmowanych przez nie działań, publikując kolejną wersję rankingu WWF Palm Oil Buyers Scorecard przed końcem 2020 r.

Ranking Palm Oil Buyers Scorecard pod adresem: palmoilscorecard.wwf.panda.org

Na stronie rankingu dostępne są kompletne profile każdej firmy oraz szczegółowe tabele dające możliwość porównania z innymi przedstawicielami danego sektora.Informacje dodatkowe:

Plantacje oleju palmowego, które znajdują się głównie na terenach nizinnych strefy międzyzwrotnikowej w południowo-wschodniej Azji, coraz więcej powstaje ich też w Afryce i Ameryce Łacińskiej, produkują 65% oleju roślinnego sprzedawanego na całym świecie. Olej palmowy jest kluczowym składnikiem wielu produktów spożywczych, kosmetyków, mydła i detergentów, a ostatnio stał się ważnym elementem biopaliw. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN; International Union for the Conservation of Nature) przewiduje, że ogólne zapotrzebowanie na olej roślinny podwoi się do 2050 r. Będzie to obejmować zwiększone zapotrzebowanie na olej palmowy, który jest obecnie najpopularniejszym olejem roślinnym na świecie. Olej palmowy produkowany w sposób niezrównoważony wywiera presję na lasy tropikalne i różnorodność biologiczną, generując zagrożenie wzrostu emisji gazów cieplarnianych z tropikalnych torfowisk do niebezpiecznych poziomów oraz zwiększając konflikt społeczny. Jednak rozwój tej branży nie musi przebiegać w ten sposób. Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (RSPO; Roundtable for Responsible Palm Oil) pokazuje, że możliwe jest zrównoważone powiększanie upraw oleju palmowego. Jednym z podstawowych działań, jakie mogą podejmować sprzedawcy detaliczni i producenci, jest dołączenie do RSPO i kupowanie wyłącznie oleju palmowego ze zrównoważonych upraw z certyfikatem RSPO.


Podróż ku zrównoważonym uprawom oleju palmowego nie kończy się na RSPO. Wymagane są inne narzędzia do zapewnienia, że branże wykorzystujące olej palmowy działają odpowiedzialnie i nie przyczyniają się do wycinki lasów oraz przekształcania terenów pod uprawy. Dobrowolne systemy certyfikacji, takie jak RSPO, należy uzupełniać takimi środkami, jak skuteczne stosowanie się do obowiązujących przepisów, zrównoważone i transparentne planowanie użytkowania gruntów i mórz, podejście uwzględniające właściwą jurysdykcję, stworzenie zabezpieczeń finansowych i inwestycyjnych, a także edukowanie konsumentów.

Dane uwzględnione w rankingu WWF Palm Oil Buyers Scorecard były dostarczane przez oceniane firmy do RSPO lub do WWF, a następnie sprawdzane z wykorzystaniem wszelkich dostępnych sposobów. Natomiast informacje dotyczące łańcuchów dostaw oleju palmowego dla firm opierają się na deklaracjach firm składanych na ręce RSPO i ich niezależna weryfikacja nie była możliwa. Fundacja WWF zachęca konsumentów, firmy i inwestorów, aby czytali, analizowali i udostępniali te informacje w mediach społecznościowych, tak aby pomóc zbudować kulturę transparentności wokół wykorzystywania oleju palmowego przez korporacje.

W 2020 r. mamy doskonałą okazję, aby zaangażować się w realizację ambitnego, globalnego celu ratowania przyrody: Nowego ładu dla natury i ludzi. Nowy ład ma w założeniu chronić i ratować przyrodę na korzyść człowieka i całej planety – zakładając brak dalszego niszczenia środowiska naturalnego lub wymierania gatunków, a także ograniczenie negatywnych ekologicznie skutków produkcji i konsumpcji. Umożliwi nam to zapewnienie wystarczającej ilości żywności i wody dla globalnej populacji, która w nadchodzących dziesięcioleciach osiągnie dziewięć miliardów, wspieranie działań na rzecz stworzenia stabilnego klimatu oraz zapobieganie masowemu ginięciu dzikiej przyrody. Pierwszym krokiem będzie współpraca z przywódcami rządów w celu zapewnienia ich wsparcia dla Nowego ładu. Musi być to związane ze wzmocnieniem zaangażowania i mechanizmów realizacji celów Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ, a także ze wzmocnieniem zaangażowania sektora prywatnego w podejmowanie działań – a następnie z kontynuacją tego ogromnego przedsięwzięcia przez całe nowe dziesięciolecie. Jednocześnie, musimy podwoić wysiłki na rzecz realizacji obecnych porozumień ONZ dotyczących zwalczania zmian klimatycznych i wspierania zrównoważonego rozwoju – przyszłość klimatu, rozwój ludzkości i przyroda są ze sobą nierozerwalnie związane.